educant

continguts per acompanyar a mares i pares en el creixement dels seus fills i filles

select
escriu | llegeix comentaris sobre l’article Compartir

compartir aquest contingut:

La Tafanera Menéame Digg Facebook

educant | criança


Família monoparental


Ser mare o pare des d'una perspectiva de família plural


Alta en Web: maig 2010

Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya

La Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya lluita per a la llibertat de ser mare o pare no des del concepte de família tradicional, sinó des d’una perspectiva de família plural. Treballa perquè es facin lleis adients per a aquest creixent model de família.

La Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya treballa per a famílies encapçalades per un únic progenitor, principalment dones. El seu fi és lluitar per visualitzar les dificultats de les famílies monoparentals, treballar per millorar la seva qualitat de vida i donar eines que facilitin la vida amb els seus fills i filles sense por a l’atur, a la pobresa i a l’exclusió social pel fet de ser progenitors sols en la cura i l’atenció dels seus fills i filles. També reivindica la igualtat de drets i oportunitats per a les famílies monoparentals en una societat que, tot i ser cada dia més diversa, encara no entén la realitat i les problemàtiques d’altres tipus de famílies que no són les tradicionals.Treballen per...

El suport de les famílies monoparentals i afavoriment del seu benestar.

La conciliació de la vida laboral amb la familiar.

El suport, l’atenció, l’orientació i l’assessorament a les famílies.

La formació de grups d’ajuda mútua entre les famílies de l’entitat, la creació de xarxes, i l’atenció especial en les xarxes de mares.

Aconseguir drets i fomentar polítiques socials.

Treballar per evitar la descapitalització de les famílies monoparentals.

La sensibilització vers la situació global del col·lectiu de famílies monoparentals.

L’atenció diària.

Les trobades mensuals, sortides, excursions.Continguts del programa
Des de la Federació es proposen diferents activitats dins d’aquests punts:

Difusió i sensibilització| Mitjançant diferents camins de treball aconseguir una major obertura en tots el àmbits del concepte i realitat de família monoparental.

Serveis i recursos| Oferir uns espais per cobrir i resoldre diferents necessitats: laboral, oci, salut, serveis personals i serveis d’equip professionals.

Punt d'informació| Per unificar i oferir un servei complert tan d’informació i assessorament com de derivació.

Política i reivindicació| Seguir treballant pels drets i ajudes de les famílies monoparentals amb la finalitat d’equiparar-nos a Europa.

Acomodació de l’entitat| Enfortir l’entitat mitjançant noves propostes i aportacions.Finalitat de la Federació
La Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya té per finalitat donar suport integral a totes les associacions i/o grups d’ajuda que treballin a totes aquelles persones, principalment famílies on la dona per diversos motius han d’afrontar la seva maternitat en soledat mitjançant la realització de programes d’acció social i d’activitats de reivindicació per a la promoció i la defensa dels drets de les famílies monoparentals.


La finalitat dels projectes que estan en marxa dins l’entitat tenen com a finalitat:

Aconseguir que les famílies monoparentals no s’aproximin el llindar de la pobresa

Lluitar que la famílies monoparentals no sigui sinònim de la feminització de la pobresa.

Aconseguir la conciliació de la vida laboral i de l’oci en la vida familiar.

Dinàmiques de futur per trobar eines transversals per la persona.

Promoure accions per canvis en les ajudes socials i lleis per apropar-nos a les ajudes d’Europa.

Enfortiment de les xarxes creades.

La Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya treballa per la llibertat de ser mare o pare no des de la família nuclear o tradicional, sino per una família plural i es treballa per que es facin lleis adients per una nova realitat de família.A qui s’adrecen

A totes aquelles persones dones, homes que afronten la seva maternitat i/o paternitat, o persones que són les responsables legals de persones menors d’edat i ho fan com a únics progenitors o responsables, i assumeixen la seva responsabilitat en soledat.

Des de la Federació es considera monoparental qualsevol persona: solter/a, separat/da, vidu/vídua, divorcia/ada, indiferent el seu estat civil però sense parella present (presons, llarga hospitalització, deportat...) i persones que assumeixen el paper de progenitor vers la falta del pare o mare biològic o adoptant, per temps indefinit o per temps limitat.info
Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya. Sant Quintí 47 08041 Barcelona | 934 464 177 | www.familiesmonoparentals.org | info@familiesmonoparentals.org